9 محصول در قابلمه یافت شده
مرتب سازی :

جدید
5
12,700,000 ريال

سرویس 19 پارچه
بیرون سیلیکون و درون گرانیت
سه قابلمه به سایز 28، 26،24
ماهی تابه دودسته سایز 28
ماهی تابه سایز 28
سرویس ملاقه


سازنده: ترکسان
کد محصول:pot1

  
سرویس 19 پارچه pot1
جدید
5
12,700,000 ريال

سرویس 19 پارچه دورو گرانیت
سه سایز قابلمه 28، 26،24
ماهی تابه دودسته سایز 28
ماهی تابه تک دسته سایز 28
سرویس ملاقه


سازنده: ترکسان
کد محصول:pot2

  
سرویس 19 پارچه pot2
جدید
5
12,700,000 ريال

سرویس 19 پارچه دو رو گرانیت
سه سایز قابلمه 28، 26،24
ماهی تابه دودسته سایز 28
ماهی تابه تک دسته سایز 28
سرویس ملاقه


سازنده: ترکسان
کد محصول:pot 3

  
سرویس 19 پارچه pot3
جدید
5
12,700,000 ريال

سرویس 19 پارچه
داخل گرانیت و بیرون سیلیکون
سه سایز قابلمه 28، 26، 24
ماهی تابه دودسته سایز 28
ماهی تابه تک دسته سایز 28
سرویس کفگیر ملاقه


سازنده: ترکسان
کد محصول:pot4

  
سرویس 19 پارچه pot4
جدید
5
12,700,000 ريال

سرویس 19 پارجه
داخل گرانیت و بیرون سیلیکون
سه سایز قابلمه 28، 26، 24
ماهی تابه دودسته سایز 28
ماهی تابه تک دسته سایز 28
سرویس کفگیر ملاقه


سازنده: ترکسان
کد محصول:pot5

  
سرویس 19پارچه pot5
جدید
5
12,700,000 ريال

قابلمه گرانیت پرستیژ
داخل گرانیت و بیرون سیلیکون
سه سایز قابلمه 28، 26، 24
ماهی تابه دودسته سایز 28
ماهی تابه تک دسته سایز 26


سازنده: ترکسان
کد محصول:pot6

  
prestige6
جدید
5
12,700,000 ريال

سرویس گرانیت پرستیژ
داخل گرانیت و بیرون سیلیکون
سه سایز قابلمه 28، 26، 24
ماهی تابه دودسته سایز 28
ماهی تابه تک دسته سایز 28
سرویس کقگیر ملاقه


سازنده: ترکسان
کد محصول:pot7

  
prestije7
جدید
5
12,700,000 ريال

سرویس گرانیت پرستیژ
داخل گرانیت و بیرون سیلیکون
سه سایز قابلمه 28، 26، 24
ماهی تابه دودسته سایز 28
ماهی تابه تک دسته سایز 26


سازنده: ترکسان
کد محصول:pot8

  
prestije8
جدید
5
12,700,000 ريال

سرویس گرانیت پرستیژ
داخل گرانیت و بیرون سیلیکون
سه سایز قابلمه 28، 26، 24
ماهی تابه دودسته سایز 28
ماهی تابه تک دسته سایز 26


سازنده: ترکسان
کد محصول:pot9

  
prestije9
1