فرم استخدام فروشنده
1- اطلاعات شخصی:
نام و نام خانوادگی :  ( درج نام و نام خانوادگی اجباریست ) 
نام پدر :  اجباریست  
شماره شناسنامه :  اجباری 
تاریخ تولد : 

 
محل صدور شناسنامه :  اجباری 
کد ملی :  اجباری 
محل تولد:  اجباری 
وضعیت متاهل :
مدرک تحصیلی :  اجباری 
رشته تحصیلی :  اجباری 
آدرس:   اجباری 
تلفن ثابت :  اجباری 
اجباری

 اجباری 
2- آخرین سوابق کاری:
نام سازمان :  اجباری 
سمت :  اجباری 
مدت سابقه :  اجباری 
نام سازمان :  اجباری 
سمت :  اجباری 
مدت سابقه :  اجباری 
نام سازمان :  اجباری 
سمت :

 اجباری 
مدت سابقه :  اجباری 
ارسال فایل رزومه :  اختیاری