شرایط پرداخت

شرایط پرداخت هزینه اجناس به دو صورت می باشد:

1- نقدی

2- اقساطی : که بصورت پیش پرداخت و بقیه بصورت اقساط 1 الی 6 ماهه میباشد

*با کم شدن هر قسط مبلغ 10 هزار تومان تخفیف داده میشود.